Polityka prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Edukacji i Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Reja 4, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr 0000232788. Kontakt w sprawie danych osobowych: nakrzyckiego@gmail.com

Dane osobowe przetwarzamy w niżej podanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, w tym prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży

Edukacja członków, wolontariuszy i pracowników
Niezbędność przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c)

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Obsługa płatności związanych z zajęciami
Obsługa finansowo-księgowa
Obsługa spraw pracowniczych i członków Stowarzyszenia
Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Niezbędność przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c)
Komunikacja z członkami, wolontariuszami, darczyńcami, pracownikami i kontrahentami StowarzyszeniaUzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw oraz wykonanie obowiązków umownych w ramach zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b)
Przesyłanie newsletteraPrzesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
Przetwarzanie danych na podstawie zgodyPrzesłanką legalizującą przetwarzanie jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzamy przez czas, który jest niezbędny, aby osiągnąć wyznaczone cele podane powyżej, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, nie później niż do czasu jej cofnięcia. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie newslettera.

Przysługujące prawa w związku ochroną Twoich danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 12-22 RODO) gwarantujemy respektowanie następujących praw:

  • Prawa żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
  • Prawa żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia),
  • Prawa żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia),
  • Prawa żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia),
  • Prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia),
  • Prawa do przenoszenia danych osobowych (art. 20 Rozporządzenia),
  • Prawa do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 Rozporządzenia).

Informacja dodatkowa

Stowarzyszenie wykorzystuje systemy informatyczne w celu przetwarzania danych osobowych i dopuszcza wykorzystywanie systemów znajdujących się na terytorium państwa trzeciego. Przed wykorzystaniem takiego systemu badane są warunki zabezpieczeń oferowanych przez dostawcę (np. uczestnictwo w programie Privacy Shield).