Regulamin

REGULAMIN SERWISU www.nakrzyckiego.pl

DEFINICJE

Opłata – opłata służąca pokryciu kosztów organizacji i przeprowadzenia poszczególnych Wydarzeń, w których Użytkownik chce wziąć udział. Wydarzenia organizowane przez SEK nie mają charakteru komercyjnego ani zarobkowego (stanowią działalność pożytku publicznego).

SEK/Organizator – Stowarzyszenie Edukacji i Kultury z siedzibą w Warszawie, NIP: 5261771779, REGON: 012496233 , KRS: 0000232788

Konto – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez SEK; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Serwisu, która ułatwia korzystanie z Wydarzeń organizowanych przez SEK.

Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której SEK informuje Użytkowników o nowościach pojawiających się w ramach Serwisu oraz Wydarzeniach, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest TUTAJ.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu

Serwis – strona internetowa znajdują się pod adresem URL: www.nakrzyckiego.pl, której administratorem jest SEK

Umowa – porozumienie zawierane pomiędzy SEK a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Wydarzeń i/lub Serwisu, i którego ogólne postanowienia określa Regulamin

Usługi – usługi świadczone przez SEK drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, w szczególności w postaci funkcjonalności Serwisu. SEK nie prowadzi działalności gospodarczej, zatem jakiekolwiek świadczone przez SEK usługi stanowią – odpłatną albo nieodpłatną – działalność pożytku publicznego prowadzoną w celu realizacji jego celów statutowych

Wydarzenie –wydarzenie tematyczne organizowane przez Organizatora w ramach jego działalności statutowej, o charakterystyce opisanej w Serwisie

Zgłoszenie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, które w przypadku uiszczenia Opłaty, skutkuje zapisaniem się na Wydarzenie.

 1. WSTĘP

1.1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu – platformy internetowej umożliwiającej Zgłoszenia na Wydarzenia oraz korzystania z usługi Newsletter.

1.2. Regulamin jest udostępniany w serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

1.3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług.

1.4. Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu.

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1. W celu korzystania z Usług oraz funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, umożliwiające wyświetlanie interfejsu Serwisu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (email); (c) zainstalowana aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: FireFox, Opera, Edge, Chrome, Safari.

2.2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub złożeniem Zgłoszenia przez Użytkownika.

2.3. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych w ramach Usług lub Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

2.4. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody SEK. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem zgody SEK, elementów Serwisu.

 1. UŻYTKOWNICY

3.1. Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług/udziału w Wydarzeniach, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Usług/udziału w Wydarzeniach.

3.3. Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 16 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Organizatora przedstawić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług/udział ww. Użytkownika w Wydarzeniach.

 1. KONTO

4.1. Użytkownik w ramach funkcjonalności Serwisu może założyć Konto. W tym celu przechodzi on przez procedurę rejestracji w ramach funkcjonalności Serwisu. Z chwilą rejestracji Konta pomiędzy SEK, a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa dotycząca umożliwienia przez Organizatora Użytkownikowi dostępu do Konta, o ile Użytkownik spełnia wymagania określone w ust. 3 Regulaminu.

4.2. Korzystanie z Konta jest nieodpłatne.

4.3. Użytkownik powinien dbać o aktualności swoich danych dostępnych w Serwisie. Nieaktualność tych danych może spowodować brak możliwości świadczenia części lub wszystkich Usług.

4.4. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenia na adres e-mail nakrzyckiego@gmail.com

4.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem Konta, chyba że doszło do bezprawnego włamania na dane Konto. Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła.

4.6. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym SEK.

 1. NEWSLETTER

5.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez SEK na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę poprzez funkcjonalności Serwisu.

5.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia go za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie www.nakrzyckiego.pl poprzez podanie swojego imienia, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.

5.3. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy SEK a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

5.4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

 1. WYDARZENIA. ZGŁOSZENIE NA WYDARZENIA

6.1. Użytkownik może zapisać się na udział w Wydarzeniu poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu poprzez wybór Wydarzenia o danej tematyce oraz terminie. Wydarzenia mogą mieć charakter odpłatny, wówczas wysokość Opłaty uwzględniona jest w opisie danego Wydarzenia.

6.2. Realizacja niektórych Wydarzeń może być uzależniona od minimalnej liczby uczestników lub wystąpienia zdarzeń niezależnych od Organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich warunków atmosferycznych. W takim wypadku Organizator zamieści odpowiednią informację związaną z takimi okolicznościami.

6.3. Po dokonaniu wyboru Wydarzenia oraz wprowadzeniu wszelkich koniecznych danych Użytkownik wysyła Zgłoszenie poprzez wybór przycisku „Zapisuję się”.

6.4. Przed złożeniem Zgłoszenia, w przypadku Wydarzeń, za które przewidziano odpłatność, Użytkownikowi zostaje wyświetlona łączna wysokość Opłaty za udział w Wydarzeniu. Skuteczne zapisanie się Użytkownika i możliwość udziału w Wydarzeniu, za które przewidziano Opłatę, wymaga jej wcześniejszego uiszczenia.

6.5. Zgłoszenia mogą być składane 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku za wyjątkiem sytuacji w których Serwis podlega naprawom, aktualizacjom lub jest niedostępny z innych przyczyn.

6.6. Do skutecznego zapisania się Użytkownika umożliwiającego mu udział w Wydarzeniu, w przypadku wydarzeń, za które przewidziano odpłatność, dochodzi z chwilą dokonania Opłaty przez Użytkownika.

6.7. Organizator prześle do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą wszelkie wymagane prawem informacje związane z zapisaniem się na udział w Wydarzeniu.

6.8. Organizator zastrzega, że nie będzie możliwym złożenie Zgłoszenia i zapisanie się na Wydarzenie w następujących przypadkach:

6.8.1. dane podane przez Użytkownika są nieprawidłowe;

6.8.2. w trakcie Składania Zgłoszenia doszło do naruszenia postanowień Regulaminu.

6.9. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w  Wydarzeniu przez Użytkownika z przyczyn innych niż leżące po stronie tego Użytkownika, a także w innych szczególnych przypadkach, w tym, gdy żadne koszty organizacji Wydarzenia nie zostały przez Organizatora poniesione, Użytkownik otrzymuje zwrot Opłaty w terminie 14 dni od planowanej daty Wydarzenia.

6.10. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu przez Użytkownika z niezawinionych, leżących po jego stronie przyczyn, otrzymuje on zwrot Opłaty pomniejszonej o koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją Wydarzenia w terminie 14 dni od planowanej daty Wydarzenia.

6.11. Użytkownik poinformuje Organizatora o zaistnieniu okoliczności określonej w ust. 6.9 i 6.10 i jej przyczynie w miarę możliwości przed terminem Wydarzenia.

 1. PŁATNOŚCI

7.1. Płatności są realizowane poprzez funkcjonalności dostępne w Serwisie, jak również poprzez serwisy zewnętrzne, których administratorem jest wybrany przez Organizatora operator płatności.

7.2. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia Opłaty niezwłocznie po wysłaniu Zgłoszenia.

7.3. Chwilowy brak dostępności funkcjonalności oraz serwisów o których mowa w ust. 7.1. powyżej nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zrealizowania płatności po przywróceniu ich dostępności.

7.4. Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów stron trzecich w celu uiszczenia Opłaty.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy Użytkownika, w ramach następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, (b) udostepnienia przez Użytkownika danych logowania do Konta osobom trzecim, (c) niewłaściwego sposobu korzystania z Serwisu.

8.2. Organizator ponosi odpowiedzialności za szkody po stronie Użytkownika, które powstały w związku z udziałem w Wydarzeniu, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.

8.3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za Wydarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przekazywanych na nim treści.

 1. KONTAKT

9.1. W celu szybkiego skontaktowania się z  Akademią na Krzyckiego Użytkownik może: i) skierować wiadomość e-mail na adres kontakt@nakrzyckiego.pl

 1. ii) napisać wiadomość na profil @nakrzyckiego na Instagramie
 1. ZMIANA REGULAMINU

10.1. SEK może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów. Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

10.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Jeżeli Użytkownik w ww. terminie nie wypowie świadczenia Usług przez SEK (nie usunie Konta lub nie wypisze się z subskrypcji Newslettera), uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

10.3. Zgłoszenia na udział w Wydarzeniach dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. .

Data wejścia w życie Regulaminu: 5.09.2022